Działalność statutowa Historia Fundacji Rada Fundacyjna Dofinansowania Dane kontaktowe

Działalność statutowa Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego

Cel statutowy Fundacji

Od początku swojego istnienia działalność Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego koncentrowała się wyłącznie na realizacji celów określonych statutem, dla realizacji których powołana została testamentem przez fundatora. Głównym celem statutowym Fundacji jest walka z rakiem i chorobami płuc (zgodnie z art. 3 statutu Fundacji).

Majątek Fundacji

Żródłem wszystkich dochodów, które Fundacja uzyskiwała przez długie lata swojego funkcjonowania był majątek przekazany jej przez Jakuba hrabiego Potockiego, odsetki bankowe od deponowanych funduszy rezerwowych oraz przez pewien czas dotacje przyznawane jej przez organy państwowe. (Pomoc państwa ustała 5 grudnia 1990r. kiedy to Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej przyznające Fundacji dotację na cele administracyjne, zaniechało ich dalszego udzielania.)
Ogromnej wielkości majątek, którego Fundacja stała się spadkobiercą został znacznie uszczuplony na skutek okoliczności opisanych na stronie przedstawiającej historię Fundacji.
Obecnie więc całą jej masę majątkową stanowią trzy nieruchomości we Francji: dwa domy - przy ul. Dumont d'Urville 47 i przy ul. Euler 2 wraz z czterema parkingami na ul. Bassano 14, lokal sklepowy przy ul. Scribe 4, które są wynajmowane klientom instytucjonalnym, a dochody z najmu przeznaczane są na działalność statutową Fundacji. W dniu 8 września 2006 roku Fundacja zakupiła lokal na biuro-siedzibę Fundacji we Francji przy ulicy Rochefoucauld 20 w Paryżu w IX dzielnicy.
W Polsce Fundacja od dnia 17 sierpnia 2007 roku posiada własny lokal, w którym mieści się siedziba i biuro Fundacji w Polsce - przy ulicy Drawskiej 14 lok. 11 w Warszawie. Dobra znajdujące się w naszym kraju w wyniku burzliwych losów historii i zarządzania nimi przez niewłaściwych ludzi zostały w całości utracone, pomimo podejmowania w późniejszym czasie wielu inicjatyw w celu przywrócenie ich Fundacji.
Nawet wydanie dekretu w 1956r. zezwalającego na ubieganie się o zwrot mienia, które na mocy wcześniej obowiązujących przepisów przeszło na własność Skarbu Państwa nie doprowadziło do zwrotu tego majątku, a wielokrotne starania organów Fundacji o najbardziej jeszcze realne do odzyskania Dobra Helenów, zajmowane obecnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej, kończyły się dla niej niepomyślnie.
Nie udało się też odzyskać majątków fundacyjnych utraconych w 1945r. na mocy dekretu o reformie rolnej (wśród których znajdowały się m.in. Dobra Miastków - zajęte przez Państwowe Gospodarstwo Rolne), ani otrzymać żadnej formy rekompensaty za którekolwiek z dóbr.

Działalność statutowa

Wiele piętrzących się trudności oraz niekiedy nawet bardzo ciężka sytuacja finansowa Fundacji podczas jej długiej egzystencji nie przeszkodziły jednak w realizowaniu postawionych przed nią zadań. Chociaż skala prowadzonej działalności statutowej kształtowała się różnie, przez cały czas istnienia Fundacji cele określone ostatnią wolą jej fundatora były realizowane.
Dochody osiągnięte z nieruchomości Fundacji w latach 1963-1994 (W 1963r. zaczęły funkcjonować własne finanse Fundacji) pozwoliły na sfinansowanie następujących działań statutowych:
  • udzielanie dofinanowań do zagranicznych wyjazdów naukowych lekarzom z dziedziny pulmonologii i onkologii

  • zakup aparatury naukowo-badawczej i klinicznej

  • prenumeratę trudno dostępnych w Polsce (ze względu na niemożliwość pozyskania dewiz, do których Fundacja miała dostęp) czasopism medycznych dla bibliotek lekarskich w kraju
W latach 1963-1994 Fundacja sfinansowała 725 miesięcy długoterminowych wyjazdów naukowych (346 z dziedziny pulmonologii i 379 z dziedziny onkologii) oraz 407 krótkoterminowych wyjazdów zagranicznych na różnego rodzaju naukowe zjazdy, kongresy, sympozja i kursy szkoleniowe (w tym 143 z dziedziny pulmonologii i 264 z dziedziny onkologii).
Prenumerata czasopism naukowych w latach 1981-1994 wynosiła 2.546 egzemplarzy (1.529 dla onkologii, 523 dla pulmonologii i 494 dla innych dziedzin medycznych). W 1995r. prenumerata czasopism medycznych została zakończona.
Prowadzona obecnie działalność statutowa Fundacji opiera się głównie na udzielaniu lekarzom z dziedziny pulmonologii, onkologii i onkohematologii dofinansowań do krótkoterminowych wyjazdów naukowych na różnego rodzaju kongresy, zjazdy, sympozja i seminaria naukowe oraz długookresowe (ponad miesięczne) staże lub szkolenia naukowe, które odbywają się w najlepszych naukowych ośrodkach medycznych na całym świecie. Po powrocie z wyjazdu naukowego osoba korzystająca ze środków finansowych Fundacji składa sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu, w którym ma obowiązek przedstawić jakie osiągnęła korzyści dla swojej dalszej pracy naukowej oraz jak zamierza wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w zatrudniającym ją zakładzie pracy.
Z roku na rok Fundacja finansowała coraz więcej tego rodzaju wyjazdów. Są one bardzo korzystne i potrzebne, gdyż podczas takich pobytów lekarze wymieniają swoje doświadczenia, szkolą się, a przede wszystkim mają możliwość skorzystania ze światowego dorobku naukowego najlepszych specjalistów w dziedzinie pulmonologii i onkologii. Bez pomocy finansowej Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego bardzo często wyjazdy te nie mogłyby w ogóle dojść do skutku ze względu na wysokie koszty, których większość lekarzy nie byłaby sama w stanie ponieść.


created by perspektyw