Działalność statutowa Historia Fundacji Rada Fundacyjna Dofinansowania Dane kontaktowe

Rada Fundacyjna Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego

Zarząd Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego sprawuje Rada Fundacyjna składająca się z Prezydium Rady Fundacyjnej (w skład którego wchodzi Prezes Fundacji, Skarbnik Fundacji i Sekretarz Fundacji) oraz członków Rady Fundacyjnej - przedstawicieli ośrodków naukowych zajmujących się zwalczaniem raka i gruźlicy.

Skład Rady Fundacyjnej

Prezydium Rady Fundacyjnej:
 • Prezes Fundacji
  Od czerwca 1947r. do czerwca 1957r. funkcję tę pełnił Prof. dr hab. med. B. Michałowski. Następnie - od 26 sierpnia 1957r. do 12 października 1962r. - Prof. dr hab. med. Ksawery Rowiński, a od 12 października 1962r. do 14 kwietnia 1970r. - Prof. dr hab. med. Włodzimierz Kuryłowicz. Od 15 kwietnia 1970 r. do 12 maja 1977r. funkcję Prezesa Fundacji piastował Prof. dr hab. med. Artur Czyżyk, a od 12 maja 1977r. z roczną przerwą na urlop naukowy do 11 września 2001r. (do dnia swojej śmierci) funkcja ta została powierzona śp. Pan Prof. dr hab. med. Witoldowi Rudowskiemu (już od 1970r. Profesor zasiadał w Radzie Fundacyjnej jako przedstawiciel Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej).
  Od 10 grudnia 2002r. funkcję tę pełnił Pan Prof. dr hab. med. Alfred Jerzy Meissner - Kierownik Kliniki Chirurgicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ds. Klinicznych.
  W dniu 22 czerwca 2010 roku został odwołany decyzją Ministra Zdrowia a funkcję tę przejął nowopowołany Prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski.
 • Sekretarz Fundacji
  Od 1975r. funkcję tę pełnił Pan Prof. dr hab. med. Mieczysław Janowiec - b. vice Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, a następnie kierownik Zakładu Mikrobiologii tego Instytutu.
  Dnia 10 maja 2005r. w związku z rezygnacją Prof. dr hab. med. M.Janowca powołany został na to stanowisko przez Radę Fundacyjną Pan Prof. dr hab. med. Edward Towpik. z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, który został wybrany w skład Rady Fundacyjnej w miejsce Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, nie mogącego pełnić funkcji Członka Rady Fundacyjnej ze względu na nadmiar obowiązków.Kolejny Przewodniczący Zarządu Głównego PTO- prof. Jacek Jassem również nie mógł podjąć się funkcji Członka Rady Fundacyjnej, w związku z czym Rada Fundacyjna uchwałą nr 1/2010 z dnia 26 lipca 2010r. ponownie postanowiła powołać Prof. Towpika w skład Rady, w miejsce Przewodniczącego ZG PTO.
  W dniu 17 października 2017r. na stanowisko to powołany został uchwałą Rady Fundacyjnej Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Pan Prof. dr hab. med. Jacek Fijuth.
 • Skarbnik Fundacji
  Od 18 listopada 1987r. aż do swojej śmierci w dn. 18 lutego 2005r. funkcję tę pełnił nieprzerwanie Pan Prof. dr hab. med. Andrzej Hliniak - b. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i kierownik Zakładu Teleradioterapii Centrum Onkologii w Warszawie.
  Od 26 kwietnia 2005r. na stanowisko to powołany został uchwałą Rady Fundacyjnej Pan Prof. dr hab. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż. wz. Dyrektora Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

  Pozostali Członkowie Rady Fundacyjnej:
 • Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska - Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
 • Prof. dr hab. med. Jan Walewski - Dyrektor Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Prof. dr hab. med. Andrzej Szczepanik - powołany w skład Rady Fundacyjnej uchwałą z dn. 25 lutego 2003r. w miejsce Pani Prof. dr hab. med. Barbary Błońskiej-Fajfrowskiej - Przewodniczącej Sejmowej Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, która zrezygnowała z funkcji Członka Rady Fundacyjnej, a następnie uchwałą nr 4/2012 z dn. 27 czerwca 2012r. w miejsce kolejnego Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia Sejmu RP - posła Bolesława Piechy, który również ze względu na rozliczne obowiązki, nie mógł podjąć się funkcji Członka Rady.
 • Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong - Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
  Wszyscy członkowie Rady sprawują swoje funkcje honorowo i nieodpłatnie.

  Biuro Fundacji w Warszawie

  Fundacja posiada w miejscu swojej siedziby biuro, które zajmuje się obsługą administracyjno-księgowych i organizacyjnych spraw związanych z codzienną działalnością Fundacji.
  W myśl postanowień art. 20 statutu Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego powołano w okresie powojennym na stanowisko dyrektora Fundacji mgr Stanisława Popielarskiego, który pełnił tę funkcję do czasu uzyskania uprawnień dyplomowanego biegłego księgowego, po czym powierzono mu w Fundacji obowiązki Głównego Księgowego, określone w wydanej instrukcji.
  Funkcję Głównego Księgowego Pan mgr St. Popielarski pełnił od roku 1958 aż do swojej śmierci w dniu 1 marca 2004r.
  Obecny zespół ds. obsługi spraw finansowo-rachunkowych oraz gospodarczych i administracyjno-organizacyjnych Fundacji stanowią:
 • mgr Agnieszka Peszek - zatrudniona w Fundacji od 1 czerwca 1996r., od 1 kwietnia 2004 na stanowisku Głównego Księgowego Fundacji a od 1 czerwca 2006 - Dyrektora - Głównego Księgowego.
 • Agnieszka Śliwińska - zatrudniona w Fundacji od dnia 1 marca 2005r. na stanowisku pomocy Głównego Księgowego.

  Zarząd Fundacji we Francji

  W celu sprawowania zarządu majątkami Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego we Francji powołany został Pełnomocnik Fundacji.
  Funkcję tę sprawował nieodpłatnie Dyrektor Generalny Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Paryżu, gdzie Fundacja lokowała swoje środki finansowe. Następnie, w związku z restrukturyzacją Banku PKO S.A. Paris zaistniała konieczność ustanowienia nowego pełnomocnika, którym powołana została Pani Grażyna Toulze - Polka, zamieszkała w Paryżu, od wielu lat pomagająca poprzedniemu pełnomocnikowi w prowadzeniu spraw Fundacji we Francji. Obecnie, po przejściu p. G. Toulze na emeryturę, od sierpnia 2013r. funkcję tę pełni p. Małgorzata Grouss.

 • created by perspektyw