Działalność statutowa Historia Fundacji Rada Fundacyjna Dofinansowania Dane kontaktowe

S T A T U T
FUNDACJI IM. JAKUBA HR. POTOCKIEGO


(podpisany przez fundatora w 1934r. i zaktualizowany uchwałą Rady Fundacyjnej Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego z dnia 29 września 1992r. oraz uchwałą nr 5/2012 z dn. 27 czerwca 2012r. w sprawie wyboru instytucji w miejsce Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

Art. 1
Fundacja nosi nazwę "Fundacja imienia Jakuba hrabiego Potockiego" i jest osobą prawną.

Art. 2
Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

Art. 3
Celem Fundacji jest niesienie cierpiącej ludzkości pomocy przez popieranie rozwoju skutecznej walki z chorobami, ze szczególnym uwzględnieniem gruźlicy i nowotworów złośliwych.

Art. 4
Majątek zakładowy Fundacji stanowi zapis testamentu Jakuba hrabiego Potockiego z daty.

Art. 5
Majątek wymieniony w art. 4 nie może być w żadnym wypadku uszczuplony i winien stanowić trwałą podstawę bytu Fundacji.
Rada Fundacyjna może jednak poszczególne obiekty majątkowe sprzedawać pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą odpowiednio ulokowane w gotówce, papierach wartościowych lub nieruchomościach.
Przy lokacie majątku zakładowego winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie pewność lokaty przed jej dochodowością.
Poszczególne obiekty majątku zakładowego mogą być obciążane zobowiązaniami do wysokości nie przekraczającej 30% ich wartości, jednak tylko na cele związane z ich utrzymaniem lub podniesieniem dochodowości.


Art. 6
Dochody Fundacji stanowią:
a) dochody z majątku zakładowego
b) darowizny i zapisy
c) wszelkie inne dochody


Art. 7
Dochody z majątku zakładowego Fundacji mają być używane po dokonaniu odliczeń wskazanych w art. 8 na cele wymienione w art. 3 przy uwzględnieniu następujących zasad:
1. W pierwszym rzędzie winny być popierane prace, mające na celu rozwój wiedzy i lecznictwa w dziedzinie walki z gruźlicą i nowotworami oraz innych groźnie szerzących się w Polsce chorób, szczególnie niebezpiecznych dla ludzkości.
2. Popieranie walki z innymi chorobami może mieć miejsce tylko wówczas, gdy będzie to możliwe bez uszczerbku dla walki z chorobami wymienionymi ad. 1.
3. Popieranie prac wymienionych pod 1. i 2. winno być uskuteczniane przez udzielanie zasiłków na budowę zakładów badawczych, leczniczych i zapobiegawczych, urządzanie laboratoriów, zakup potrzebnych aparatów i urządzeń, materiałów (np. rad) oraz na inne wydatki związane z pracami badawczymi. Winny być udzielane zasiłki na pracownie naukowo-doświadczalne, biblioteki fachowe i wydawnictwa, kursy dla pracujących naukowo lekarzy, kliniki doświadczalne, stypendia krajowe i zagraniczne, prowadzenie studiów teoretycznych i praktycznych w kraju lub za granicą, osobom poświęcającym się walce z gruźlicą, nowotworami i innymi chorobami, groźnie szerzącymi się w Polsce, szczególnie niebezpiecznymi dla ludzkości, jak również ustanawiane nagrody za prace naukowe przynoszące postęp w walce z tymi chorobami. Wreszcie mogą być popierane w inny sposób, określony przez Radę Fundacji, prace zgodne z celem Fundacji.
4. Tworzenie własnych instytucji leczniczych i zapobiegawczych może mieć miejsce tylko w tym przypadku, gdyby realizowanie celu Fundacji inną drogą napotykało na szczególne trudności, przy czym tworzenie takich instytucji może mieć miejsce wyłącznie z bieżących dochodów, a na utrzymanie tych instytucji nie można przeznaczyć więcej niż 25% corocznych dochodów Fundacji. Na pomieszczenie tych instytucji nie mogą być przeznaczone przynoszące dochód obiekty, należące do majątku zakładowego, bez ekwiwalentu dla tego majątku.
5. Lecznictwo chorób może być popierane w kierunku powstania i urządzenia instytucji leczniczych i zapobiegawczych, ale nie na bieżące ich utrzymanie. Dochody wymienione w p. b) i c) art. 6 będą używane na cele wyżej wskazane, łącznie z dochodami z majątku fundacyjnego, o ile ofiarodawcy nie przeznaczyli ich na powiększenie kapitału zakładowego lub nie określili szczególnego sposobu ich użytkowania.


Art. 8
Dla zapewnienia ciągłości pracy Fundacji winien być utworzony fundusz rezerwowy, z którego będą pokrywane wydatki Fundacji w latach szczególniejszego zmniejszenia się dochodów.
Na fundusz ten będzie odliczane corocznie 10% dochodów z majątku zakładowego Fundacji.
Potrącenia na fundusz rezerwowy ustają, jeżeli wysokość jego będzie równa trzyletnim przeciętnym dochodom Fundacji.


Art. 9
Zwierzchni zarząd Fundacji sprawuje Rada Fundacyjna, składająca się z następujących członków:
1. prezesa mianowanego przez ministra, do którego należy zwierzchni nadzór nad sprawami zdrowotnymi
w Państwie;
2. dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
3. przewodniczącego Komisji Sejmowej Zdrowia Publicznego;
4. prezesa Towarzystwa Instytutu Radowego im. Marii Skłodowskiej-Curie;
5. prezesa Prokuratorii Generalnej;
6. prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Naukowych nad Gruźlicą;
7. prezesa Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka.
Nadto członkami Rady są wykonawcy testamentu.
W razie, gdyby z jakichkolwiek przyczyn jedna z instytucji, których kierownikami są członkowie Rady Fundacyjnej wymienieni w punktach od pkt 2 do pkt 8 przestała istnieć, Rada ta jednomyślną uchwałą pozostałych członków określi instytucję, której kierownik będzie członkiem Rady Fundacyjnej.
W wypadku niemożności powzięcia jednomyślnej uchwały, prezes Rady Fundacyjnej zwróci się z prośbą do Prezydenta Rzeczypospolitej o wyznaczenie instytucji, której kierownik zostanie członkiem Rady.
W razie gdyby którakolwiek z osób wymienionych pod pp. 2-8 uchyliła się z jakichkolwiek powodów od wzięcia udziału w Radzie Fundacyjnej - pozostali członkowie jednogłośną uchwałą wybiorą zastępcę, który pełni funkcje do czasu, gdy wejdzie w skład Rady właściwy członek. W razie braku jednomyślności, wyznaczy tę osobę państwowa fundacyjna władza nadzorcza.


Art. 10
Prezes reprezentuje Fundację na zewnątrz.


Art. 11
Akta i dokumenty w wykonaniu uchwał Rady imieniem Fundacji podpisują - o ile chodzi o sprawy natury finansowej - prezes ze skarbnikiem, inne - prezes łącznie z sekretarzem.
Rada Fundacyjna może upoważnić prezesa do samodzielnego podpisywania niektórych aktów i dokumentów.


Art. 12
Rada Fundacyjna większością głosów wybiera skarbnika i sekretarza.
Szczegółowy podział czynności członków Rady ustala regulamin uchwalony przez Radę.


Art. 13
Funkcje Prezesa i pozostałych Członków Rady Fundacyjnej są honorowe i bezpłatne. Rada może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez nich przy wykonywaniu działalności.


Art. 14
Do zakresu działania Rady Fundacyjnej należy w szczególności:
1. ustalanie wytycznych i planów działalności Fundacji
2. nabywanie, zbywanie, obciążanie majątku fundacyjnego
3. decydowanie o lokacie kapitałów fundacyjnych
4. przyjmowanie darowizn i zapisów
5. uchwalanie preliminarzy budżetowych, zamknięć rachunkowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji
6. ustalanie etatu pracowników Fundacji
7. uchwalanie regulaminu dla Rady Fundacyjnej
8. uchwalanie instrukcji w zakresie administracyjnym i gospodarczym
9. powoływanie i zwalnianie dyrektora Fundacji
10. ustalanie instrukcji dla dyrektora Fundacji
11. przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady Fundacyjnej lub przez osoby powołane w tym celu przez Radę inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, tudzież badania słuszności i celowości poczynionych wydatków.


Art. 15
Zebrania Rady Fundacyjnej zwołuje Prezes w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż cztery razy do roku.
Prezes obowiązany jest zwołać zebranie Rady Fundacyjnej na żądanie państwowej władzy nadzorczej względnie 2 (dwóch) członków Rady najpóźniej do dni 30 (trzydziestu) od dnia otrzymania żądania.
O zebraniach Rady Fundacyjnej z podaniem porządku dziennego winni być zawiadomieni członkowie przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zebrania.
Na zebraniu przewodniczy prezes lub wyznaczony przez niego zastępca.


Art. 16
Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 4 członków.
W okresie, gdy w posiedzeniach Rady mają prawo brać udział członkowie wymienieni w ust. 2 art. 9, Rada jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności pięciu członków.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych z wyjątkiem uchwał wskazanych w art. 9 ust. 3-5 i art. 17.
W razie równości głosów uważa się za uchwalony wniosek, za którym oświadczył się prezes.


Art. 17
Do prawomocności uchwał Rady Fundacyjnej w sprawach: przeznaczenia dochodów na realizację celów Fundacji, zbywania, zamiany oraz obciążania majątku zakładowego (z zastrzeżeniem postanowień art. 5 ust. 2 i 3) konieczna jest jednomyślność obecnych na posiedzeniu członków Rady.
Prezes winien dołożyć wszelkiego wysiłku, aby w takich posiedzeniach Rady Fundacyjnej brali udział wszyscy członkowie. Gdyby jednak wysiłki te nie osiągnęły skutku i uchwała miała być podejmowana mimo nieobecności niektórych członków, członkowie nieobecni wini mieć daną możność zajęcia pisemnego stanowiska w sprawie, które byłoby zakomunikowane przed głosowaniem innym członkom.


Art. 18
W wypadku braku jednomyślności, Rada Fundacyjna winna w sprawach dotyczących przeznaczenia dochodów na realizację celu Fundacji zasięgnąć opinii ostatniego laureata nagrody Nobla w zakresie wiedzy lekarskiej, w sprawach zaś dotyczących zbycia, zamiany lub obciążenia majątku zakładowego - zasięgnąć opinii prezesa polskiego banku emisyjnego.
Uchwały zapadłe po wysłuchaniu opinii, o których mowa w ustępie poprzednim, są prawomocne, o ile powzięte zostały większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady, przy czym wszyscy członkowie składają pisemną opinię, uzasadniającą ich stanowisko.
Uchwały dotyczące zbycia, zamiany lub obciążania majątku zakładowego Fundacji wymagają zatwierdzenia państwowej władzy fundacyjnej.


Art. 19
Uchwały Rady Fundacyjnej winny być protokołowane w osobnej księdze i podpisywane przez wszystkich obecnych.


Art. 20
Bezpośredni zarząd Fundacją sprawuje dyrektor Fundacji.
Szczegółowe prawa i obowiązki dyrektora normuje instrukcja uchwalona przez Radę Fundacji.
Pierwszego dyrektora powoła wola fundatora.

Art. 21
Nadzór nad Fundacją należy do ministra, który sprawuje zwierzchni nadzór nad sprawami zdrowotnymi w Państwie.


Oryginał podpisali: Jakub Potocki, Zygmunt Zabierzowski - notariusz Odpis zgodny z oryginałem, dołączonym do aktu sporządzonego przez notariusza Z. Zabierzowskiego dnia 22 września 1934 roku za nr Rejestru 2604, przesłany został Ministerstwu Opieki Społecznej, dnia 1 października 1934r.

created by perspektyw