Działalność statutowa Historia Fundacji Rada Fundacyjna Dofinansowania Dane kontaktowe


Załącznik do uchwały Rady Fundacyjnej nr 4/2016 z dn. 28 czerwca 2016r.

R E G U L A M I N

DOFINANSOWANIA MIĘDZYNARODOWYCH
KONTAKTÓW NAUKOWYCHNiniejszy Regulamin dofinansowania międzynarodowych kontaktów naukowych, zwany dalej „Regulaminem” ustala zasady i tryb przyznawania przez Fundację im. Jakuba hr. Potockiego dofinansowania:

 1. zagranicznych wyjazdów naukowych lekarzy
  oraz pracowników naukowych z dziedziny onkologii, pulmonologii i onkohematologii;

 2. wizyt wybitnych autorytetów w wyżej wymienionych dziedzinach z zagranicy, zaproszonych
  do Polski przez instytuty badawcze, wyższe uczelnie, towarzystwa naukowe;

zwanych dalej „kontaktami naukowymi”.

§ 1.

 1. W celu realizacji statutowego zadania Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego, Fundacja udziela dofinansowania lekarzom oraz pracownikom naukowym z dziedziny onkologii, pulmonologii
  i onkohematologii do wyjazdów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych
  lub poszerzenie wiedzy, doświadczenia i umiejętności w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób
  z tych dziedzin.

  Fundacja udziela dofinansowania do:

  1. wyjazdów naukowych w celu uczestniczenia m.in. w naukowych sympozjach, zjazdach, kongresach, konferencjach i kursach szkoleniowych (zwanych dalej „wydarzeniami naukowymi”), w celu poszerzania wiedzy, zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowo-badawczymi i klinicznymi i nawiązania bądź rozwijania kontaktów z ośrodkami, organizacjami, pracownikami naukowymi lub klinicznymi;

  1. wyjazdów naukowych
   do ośrodków medycznych lub badawczych celem, prowadzenia badań naukowych
   oraz poszerzania wiedzy i umiejętności.

 1. W celu realizacji celów statutowych, Fundacja udziela również dofinansowania do kosztów podróży i noclegów w Polsce Polski wybitnych autorytetów w dziedzinach objętych statutową działalnością Fundacji, zaproszonych do Polski w celach naukowych lub edukacyjnych przez instytuty badawcze, wyższe uczelnie, towarzystwa naukowe.

 2. Dofinansowanie przyznawane jest w miarę możliwości finansowych Fundacji.

 3. Odmowa przyznania dofinansowania nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczna.§ 2.

 1. Fundacja przyznaje dofinansowanie jedynie na pokrycie kosztów: diet, przejazdów środkami transportu zbiorowego do miejsca docelowego i z powrotem noclegów oraz kosztów uczestnictwa w wydarzeniach naukowych wg zasad i maksymalnie do wysokości stawek określonych
  w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

  1. Dofinansowanie na pokrycie kosztów uczestnictwa w wydarzeniu naukowym (tzw. opłaty rejestracyjnej) przydzielane jest w wysokości wymienionej w dokumencie określającym wysokość tej opłaty.

  2. Dofinansowanie do kosztów podróży w przypadku wyjazdu naukowego do kraju położonego w Europie przyznawane jest maksymalnie do kwoty 1.500.- PLN,
   a w przypadku wyjazdu do kraju położonego poza Europą - maksymalnie do kwoty
   3.000,-PLN.

  3. W przypadku wyjazdów na okres przekraczający jeden miesiąc dofinansowanie na pokrycie diet i noclegów, przyznawane jest maksymalnie do wysokości 50% stawek diet i noclegów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 1. W przypadku zaproszenia do Polski wybitnych autorytetów, Fundacja przyznaje dofinansowanie na

pokrycie kosztów podróży w obie strony oraz kosztów noclegów, w wysokości zaakceptowanej przez Prezydium Rady Fundacyjnej, na podstawie przedstawionych faktur/rachunków, wystawionych dla Fundacji.

§ 3.

 1. Przy realizacji rocznego planu dofinansowań do wyjazdów naukowych obowiązują zasady dyscypliny gospodarczej i finansowo-dewizowej ustalane w corocznie zatwierdzanym planie finansowym.

 2. Na ten sam wyjazd naukowy odbywający się w tym samym czasie może być udzielone dofinansowanie ze środków finansowych Fundacji nie więcej niż dla trzech osób zatrudnionych
  w tej samej instytucji.

§ 4.

 1. Osoby, o których mowa w § 1 ust. 1 ubiegające się o dofinansowanie zobowiązane są dostarczyć do biura Fundacji wniosek wraz z uzasadnieniem celowości wyjazdu (wzory wniosków
  o dofinansowanie wyjazdów naukowych stanowią załączniki nr 1a i 1b do niniejszego Regulaminu), do którego winny być dołączone następujące dokumenty :

  1. Opis dorobku zawodowego i naukowego kandydata (wykształcenie, dotychczasowy przebieg pracy, uzyskane specjalizacje, stopnie i tytuły naukowe) oraz wykaz publikacji;

  2. opinia bezpośredniego przełożonego kandydata;

  3. pozytywną opinię dyrektora właściwego instytutu badawczego (Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii)o celowości przyznania dofinansowania na wyjazd naukowy;

  4. zaproszenie z ośrodka naukowego, do którego kandydat ma zamiar wyjechać lub inny dokument potwierdzający, że ośrodek przyjmie kandydata, na jaki okres i na jakich warunkach lub:

  dokument określający termin zjazdu, kongresu, sympozjum, szkolenia, koszty opłaty
  za uczestnictwo (tzw. opłaty rejestracyjne) oraz informację o formie, w jakiej będzie odbywać się prezentacja pracy;

  1. oświadczenie, że wnioskowany wyjazd naukowy nie jest równocześnie finansowany
   przez inną instytucję w zakresie tych samych kosztów;

  2. inne dokumenty uzasadniające celowość wyjazdu naukowego;

  3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wszelkich formalności związanych z uzyskaniem i rozliczeniem dofinansowania.

 1. Wniosek o zaproszenie do Polski wybitnego autorytetu w celu udziału w konferencjach, zjazdach, sympozjach naukowych, szkoleniach itp. organizowanych przez instytuty naukowe, towarzystwa naukowe lub szkoły wyższe może złożyć samodzielny pracownik naukowy tych instytucji
  lub organizacji.(wzór wniosku o zaproszenie stanowi załącznik nr 1c do niniejszego Regulaminu).§ 5.

 1. Wnioski kandydatów o dofinansowanie do wyjazdów naukowych powinny być nadsyłane
  na adres biura Fundacji w następujących terminach:

  1. wnioski o dofinansowanie wyjazdu na okres do trzech miesięcy -
   w terminie co najmniej dwóch miesięcy przed planowanym wyjazdem;

  2. wnioski o dofinansowanie wyjazdu na okres powyżej trzech miesięcy – w terminie
   co najmniej sześciu miesięcy przed planowanym wyjazdem, celem umożliwienia podjęcia przez Radę Fundacyjną uchwały w tej sprawie.

 2. Wnioski powinny zawierać wszystkie niezbędne dane, dokumenty i opinie wymienione w § 4. Wnioski niekompletne będą zwracane bez rozpatrzenia.§ 6.

 1. Dofinansowanie do wyjazdów naukowych na okres do trzech miesięcy przyznaje Prezydium Rady Fundacyjnej
  w składzie: Prezes, Sekretarz i Skarbnik Fundacji.

 2. Dofinansowanie do wyjazdów naukowych na okres powyżej trzech miesięcy wymaga uchwały Rady Fundacyjnej.

 3. Dofinansowanie zaproszenia do Polski wybitnego autorytetu przyznaje Prezydium Rady Fundacyjnej.§ 7.

 1. Osoby, o których mowa w par. 1 ust. 1 otrzymujące dofinansowanie z Fundacji składają w terminie 7 dni po powrocie do kraju formalne rozliczenie finansowe (wraz z i fakturami lub rachunkami) oraz sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu wg wzoru ustalonego przez Fundację (wzory sprawozdań z wyjazdów naukowych stanowią załączniki nr 2a i 2b do niniejszego Regulaminu).

 2. Rozliczenie finansowe diet następuje na podstawie okresu pobytu za granicą.

Rozliczenie kosztów przejazdów, noclegów oraz opłaty rejestracyjnej następuje na podstawie faktury lub rachunku, wystawionych dla Fundacji i zawierających wyszczególnione imię i nazwisko osoby, która z usług korzystała.
W przypadku pokrycia kosztów przelewem lub kartą konieczne jest również przedłożenie potwierdzenia przelewu.

 1. Po akceptacji wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu rozliczenia finansowego
  oraz sprawozdania merytorycznego przez Prezesa i Skarbnika Fundacji, Fundacja zwraca koszty wyjazdu w zaakceptowanej wysokości w terminie 7 dni od daty akceptacji rozliczenia.

 2. Zwrot kosztów dokonywany jest w PLN, według kursu średniego NBP obowiązującego
  w dniu jej wypłaty lub w EUR (tylko w przypadku wyjazdu do kraju, dla którego rozporządzenie,
  o którym mowa w par. 2 ust. 1, określa stawki diet i noclegów w walucie euro) w wysokości wynikającej ze złożonych faktur/rachunków. Osobie wyjeżdżającej nie przysługują żadne roszczenia wobec Fundacji w związku z różnicami kursowymi.

 3. W przypadku przedstawienia do rozliczenia faktury/rachunku opiewającej na walutę inną
  niż określona dla danego kraju w rozporządzeniu, o którym mowa w par. 2 ust. 1, przy rozliczeniu kosztów wyjazdu naukowego do przeliczenia tej waluty na walutę określoną w tym rozporządzeniu, zastosowany zostanie kurs średni dla danej waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Osobie wyjeżdżającej nie przysługują w takim przypadku roszczenia wobec Fundacji wynikające z różnic kursowych.

 4. Na wniosek osoby wyjeżdżającej na wyjazd powyżej 1 miesiąca Prezydium Rady Fundacyjnej może zezwolić na wypłatę części dofinansowania w formie zaliczki, ustalając jej wysokość.
  Zaliczka może być wypłacona w PLN, po przeliczeniu według kursu średniego NBP z dnia jej wypłaty lub w EUR – tylko w przypadku wyjazdu do kraju, dla którego rozporządzenie, o którym mowa
  w par. 2 ust. 1, określa stawki na diety i hotel w walucie euro. Osobie wyjeżdżającej nie przysługują w takim przypadku roszczenia wobec Fundacji wynikające z różnic kursowych.ch.

 5. Środki finansowe wykorzystane niezgodnie z wnioskiem podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Fundacji.
Załączniki :

2a/
Sprawozdanie z wyjazdu naukowego krótkoterminowego (.doc, 36KB)
2b/ Sprawozdanie z wyjazdu naukowego długoterminowego (.doc, 36KB)
1a/ Wniosek o dofinansowanie wyjazdu na imprezę naukową (.doc, 34,5KB)
1b/ Wniosek o dofinansowanie wyjazdu do ośrodka naukowego (.doc, 32KB)
1c/ Wniosek o dofinansowanie zaproszenia wybitnego autorytetu w dziedzinie medycyny (.doc, 32KB)created by perspektyw