Działalność statutowa Historia Fundacji Rada Fundacyjna Dofinansowania Dane kontaktowe

Załącznik do uchwały Rady Fundacyjnej nr 15/2017 z dn. 17 października 2017r.

R E G U L A M I N
DOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, WYDAWNICZEJ I EDUKACYJNEJ


Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" ustala zasady i tryb przyznawania
przez Fundację im. Jakuba hr. Potockiego, zwaną dalej „Fundacją” dofinansowania działalności naukowej, wydawniczej i edukacyjnej w dziedzinie nauki o chorobach płuc oraz nauki
o chorobach nowotworowych, prowadzonej przez polskich naukowców.§ 1

W celu realizacji statutowych celów, Fundacja udziela dofinansowania działalności naukowej, wydawniczej i edukacyjnej w dziedzinie nauki o chorobach płuc oraz chorobach nowotworowych, prowadzonej przez polskich naukowców.§ 2

 1. Dofinansowanie może być przyznane dla instytutu badawczego, wyższej uczelni,
  towarzystwa naukowego, posiadających osobowość prawną i siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na:

  1. prowadzenie badań naukowych;

  2. zakup aparatury lub urządzeń do prowadzenia badań naukowych, działalności edukacyjnej i wydawniczej;

  3. upowszechnianie wiedzy o chorobach płuc oraz chorobach nowotworowych
   oraz dokumentowanie jej rozwoju poprzez finansowanie publikacji naukowych, działań edukacyjnych (szkoleń, seminariów, wystaw, prezentacji multimedialnych i in.)

  4. finansowanie nagród za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej.


 1. Wniosek o dofinansowanie może być złożony przez przedstawiciela prawnego podmiotów wymienionych w ust. 1 lub pracownika naukowego instytutu badawczego, pracownika naukowo–dydaktycznego wyższej uczelni, które posiadają siedzibę
  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek złożony przez pracownika naukowego

instytutu badawczego lub pracownika naukowo-dydaktycznego wyższej uczelni wymaga

akceptacji dyrektora instytutu badawczego lub rektora wyższej uczelni.

 1. Dofinansowanie może polegać na finansowaniu lub współfinansowaniu
  przez Fundację działań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

 1. Wysokość dofinansowania zależna jest od merytorycznej oceny wniosku
  oraz od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w corocznie zatwierdzanym preliminarzu wpływów i wydatków Fundacji.

 2. W przypadku wyczerpania środków przeznaczonych w preliminarzu wpływów
  i wydatków na dofinansowanie działalności naukowej, wydawniczej i edukacyjnej
  w danym roku kalendarzowym, Fundacja może wstrzymać przyjmowanie wniosków.

 3. Niedopuszczalne jest refundowanie ze środków Fundacji jakichkolwiek kosztów
  na rzecz podmiotów, które nie mając zgody Rady Fundacyjnej wcześniej dokonały wydatków z własnych funduszy i ubiegają się o ich zwrot.


§ 4

 1. Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć lub przesłać do biura Fundacji.

 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. opis projektu badawczego, wydawniczego lub edukacyjnego;

  2. uzasadnienie dofinansowania;

  3. projekt wydawniczy lub promesę wydawnictwa przyjęcia publikacji do druku,
   w przypadku ubiegania się o dofinansowanie publikacji;

  4. zgodę i zezwolenie wymagane odpowiednimi przepisami w przypadku badań
   z udziałem ludzi lub zwierząt;

  5. kosztorys i harmonogram realizacji projektu;

  6. oświadczenie wnioskodawcy, że nie korzysta z dofinansowania z innych źródeł w zakresie objętym wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Fundacji;

  7. zgodę wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wszelkich formalności związanych z uzyskaniem
   i rozliczeniem dofinansowania;

  8. w przypadku wniosku składanego przez pracownika naukowego
   lub pracownika naukowo-dydaktycznego: curriculum vitae wnioskodawcy, opis dotychczasowej pracy naukowej oraz opinię bezpośredniego przełożonego lub kierownika zespołu badawczego, w którym pracuje wnioskodawca, akceptację dyrektora instytutu badawczego lub rektora wyższej uczelni.§ 5

Wnioski niekompletne i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

§ 6

 1. Wnioski spełniające warunki formalne podlegają ocenie merytorycznej
  przez członków Rady Fundacyjnej lub eksperta wyznaczonego przez Prezesa łącznie ze Skarbnikiem lub Prezesa łącznie z Sekretarzem.

 2. Decyzję w sprawie dofinansowania w kwocie nie przekraczającej 100.000,- PLN podejmuje Prezydium Rady Fundacyjnej, a decyzje w sprawie dofinansowania
  w kwocie wyższej podejmuje Rada Fundacyjna w drodze uchwały.

 3. Głównym kryterium oceny wniosków jest naukowa jakość i innowacyjność badań
  lub publikacji naukowych bądź działalności edukacyjnej.

 4. Wnioski wymagające decyzji Prezydium Rady Fundacyjnej rozpatrywane są
  w terminie dwóch miesięcy od dnia wpłynięcia do biura Fundacji kompletnego wniosku, spełniającego wszystkie wymagania formalne. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania opinii eksperta .

 5. Wnioski wymagające uchwały Rady Fundacyjnej rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Rady Fundacyjnej.

 6. Decyzja Rady Fundacyjnej lub Prezydium Rady w sprawie dofinansowania nie wymaga uzasadnienia, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 7. Decyzja w sprawie dofinansowania przekazywana jest niezwłocznie wnioskodawcy.

 8. Nierozpatrywane lub nieuwzględnione wnioski nie będą zwracane wnioskodawcy.§ 7

 1. Dofinansowanie wypłacane jest po podpisaniu umowy dofinansowania pomiędzy Fundacją a instytutem badawczym, wyższą uczelnią lub towarzystwem naukowym,
  po dostarczeniu do biura Fundacji:

  1. kopii faktury/rachunku za usługi lub dostawy wystawionej na beneficjenta, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osobę uprawnioną do reprezentacji beneficjenta; w przypadku faktury/rachunku w formie elektronicznej konieczne jest dostarczenie jej wydruku podpisanego przez Głównego Księgowego beneficjenta.

  2. kopii protokołu odbioru aparatury, potwierdzonej za zgodność z oryginałem
   jak wyżej – w przypadku dofinansowania zakupu aparatury medycznej.

 1. W przypadku dofinansowania działań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Prezydium Rady Fundacyjnej na wniosek beneficjenta może przekazać po podpisaniu umowy dofinansowania zaliczkowo kwotę przyznanego dofinansowania lub jej część
  na realizację zadań objętych umową dofinansowania . W takim przypadku beneficjent zobowiązany jest do bieżącego przekazywania Fundacji faktur/rachunków dotyczących wykorzystania przekazanej kwoty dofinansowania. Końcowe rozliczenie przekazanej kwoty winno być dokonane zgodnie z § 8 ust. 1.

 2. W przypadku dofinansowania działań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 4 dofinansowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy dofinansowania.

 3. Przyznane dofinansowanie Fundacja przekaże na rachunek bankowy instytutu badawczego, wyższej uczelni, towarzystwa naukowego.

 4. Decyzje w przedmiocie wykorzystania przekazanych środków podejmować może wyłącznie wnioskodawca.

§ 8

 1. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu badawczego, edukacyjnego lub ukazania się publikacji naukowej wnioskodawca zobowiązany jest przekazać Fundacji sprawozdanie merytoryczne i finansowe dotyczące wykorzystania przekazanych środków finansowych, które zatwierdza Prezes i Skarbnik Rady Fundacyjnej.

 2. Jeżeli realizacja projektu badawczego, edukacyjnego lub przygotowanie publikacji naukowej odbywa się w okresie dłuższym niż jeden rok kalendarzowy, wnioskodawca zobowiązany jest przekazać Fundacji sprawozdanie merytoryczne i finansowe dotyczące wykorzystania przekazanych środków finansowych za każdy rok kalendarzowy,
  w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku za rok poprzedni.

 3. Do sprawozdania winny być dołączone wydruki faktur/rachunków w formie elektronicznej lub kopie faktur / rachunków w formie pisemnej, potwierdzone
  za zgodność z oryginałem w sposób określony w § 7 ust. 1 pkt 1.

 4. Beneficjent zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania środków finansowych od Fundacji przesłać na adres Fundacji potwierdzenie przelewu tych środków na rachunek bankowy wystawcy faktury/rachunku, w przypadku, gdy
  na fakturze/rachunku brak jest informacji o dokonaniu zapłaty.

 5. Niewykorzystane środki finansowe lub środki finansowe wykorzystane niezgodnie
  z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych na rachunek bankowy Fundacji w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zwrotu.

§ 9

 1. Beneficjent zobowiązany jest:

1) w przypadku otrzymania dofinansowania na zakup aparatury, umieścić i utrzymywać na aparaturze trwałą tabliczkę informującą o tym,
że zakup aparatury został dofinansowany przez Fundację im. Jakuba hr. Potockiego oraz zdjęcie ww. tabliczki przesłać na adres biura Fundacji w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania środków pieniężnych od Fundacji.

2) w przypadku dofinansowania publikacji lub działalności edukacyjnej – umieścić
w niej w widocznym miejscu informację o dofinansowaniu przez Fundację
oraz przekazać Fundacji jeden egzemplarz publikacji lub innych materiałów opracowanych przy wsparciu Fundacji. 1. W umowach o współfinansowanie działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej winno być zawarte zobowiązanie do informowania o współfinansowaniu przedsięwzięcia przez Fundację.
Załączniki:


1/ Wzór wniosku o dofinansowanie


created by perspektyw