Działalność statutowa Historia Fundacji Rada Fundacyjna Dofinansowania Dane kontaktowe

Załącznik do uchwały Rady Fundacyjnej nr 3/2018 z dn. 27 czerwca 2018r.

R E G U L A M I N DOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, WYDAWNICZEJ I EDUKACYJNEJ

Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" ustala zasady i tryb przyznawania przez Fundację im. Jakuba hr. Potockiego, zwaną dalej „Fundacją” dofinansowania działalności naukowej, wydawniczej i edukacyjnej w dziedzinie nauki o chorobach płuc oraz nauki o chorobach nowotworowych, prowadzonej przez polskich naukowców.

§ 1

W celu realizacji statutowych celów, Fundacja udziela dofinansowania działalności naukowej, wydawniczej i edukacyjnej w dziedzinie nauki o chorobach płuc oraz chorobach nowotworowych, prowadzonej przez polskich naukowców.

§ 2

  1. Dofinansowanie może być przyznane dla instytutu badawczego, wyższej uczelni, towarzystwa naukowego, posiadających osobowość prawną i siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na:
   1. prowadzenie badań naukowych;

   2. zakup aparatury lub urządzeń do prowadzenia badań naukowych, działalności edukacyjnej i wydawniczej;

   3. upowszechnianie wiedzy o chorobach płuc oraz chorobach nowotworowych oraz dokumentowanie jej rozwoju poprzez finansowanie publikacji naukowych, działań edukacyjnych (szkoleń, seminariów, wystaw, prezentacji multimedialnych i in.)

   4. finansowanie nagród za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej.

  1. Wniosek o dofinansowanie może być złożony przez przedstawiciela prawnego podmiotów wymienionych w ust. 1 lub pracownika naukowego instytutu badawczego, pracownika naukowo–dydaktycznego wyższej uczelni, które posiadają siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek złożony przez pracownika naukowego instytutu badawczego lub pracownika naukowo-dydaktycznego wyższej uczelni wymaga akceptacji dyrektora instytutu badawczego lub rektora wyższej uczelni.
 
  1. Dofinansowanie może polegać na finansowaniu lub współfinansowaniu przez Fundację działań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

 1. Wysokość dofinansowania zależna jest od merytorycznej oceny wniosku oraz od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w corocznie zatwierdzanym preliminarzu wpływów i wydatków Fundacji.

 2. W przypadku wyczerpania środków przeznaczonych w preliminarzu wpływów i wydatków na dofinansowanie działalności naukowej, wydawniczej i edukacyjnej w danym roku kalendarzowym, Fundacja może wstrzymać przyjmowanie wniosków.

 3. Niedopuszczalne jest refundowanie ze środków Fundacji jakichkolwiek kosztów na rzecz podmiotów, które nie mając zgody Rady Fundacyjnej wcześniej dokonały wydatków z własnych funduszy i ubiegają się o ich zwrot.

§ 4

  1. Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć lub przesłać do biura Fundacji.

  2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

   1. opis projektu badawczego, wydawniczego lub edukacyjnego;

   2. uzasadnienie dofinansowania;

   3. projekt wydawniczy lub promesę wydawnictwa przyjęcia publikacji do druku, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie publikacji;

   4. zgodę i zezwolenie wymagane odpowiednimi przepisami w przypadku badań z udziałem ludzi lub zwierząt;

   5. kosztorys i harmonogram realizacji projektu;

   6. oświadczenie wnioskodawcy, że nie korzysta z dofinansowania z innych źródeł w zakresie objętym wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Fundacji;
   7. zgodę wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wszelkich formalności związanych z uzyskaniem i rozliczeniem dofinansowania;

   8. w przypadku wniosku składanego przez pracownika naukowego lub pracownika naukowo-dydaktycznego: curriculum vitae wnioskodawcy, opis dotychczasowej pracy naukowej oraz opinię bezpośredniego przełożonego lub kierownika zespołu badawczego, w którym pracuje wnioskodawca, akceptację dyrektora instytutu badawczego lub rektora wyższej uczelni.

§ 5

Wnioski niekompletne i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane, jak również kolejne wnioski o dofinansowanie dla tego samego podmiotu na ten sam cel, w przypadku nierozliczenia poprzedniego dofinansowania.

§ 6

 1. Wnioski spełniające warunki formalne podlegają ocenie merytorycznej przez członków Rady Fundacyjnej lub eksperta wyznaczonego przez Prezesa łącznie ze Skarbnikiem lub Prezesa łącznie z Sekretarzem.

 2. Decyzję w sprawie dofinansowania w kwocie nie przekraczającej 100.000,- PLN podejmuje Prezydium Rady Fundacyjnej, a decyzje w sprawie dofinansowania w kwocie wyższej podejmuje Rada Fundacyjna w drodze uchwały.

 3. Głównym kryterium oceny wniosków jest naukowa jakość i innowacyjność badań lub publikacji naukowych bądź działalności edukacyjnej.

 4. Wnioski wymagające decyzji Prezydium Rady Fundacyjnej rozpatrywane są w terminie dwóch miesięcy od dnia wpłynięcia do biura Fundacji kompletnego wniosku, spełniającego wszystkie wymagania formalne. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania opinii eksperta .

 5. Wnioski wymagające uchwały Rady Fundacyjnej rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Rady Fundacyjnej.

 6. Decyzja Rady Fundacyjnej lub Prezydium Rady w sprawie dofinansowania nie wymaga uzasadnienia, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 7. Decyzja w sprawie dofinansowania przekazywana jest niezwłocznie wnioskodawcy.

 8. Nierozpatrywane lub nieuwzględnione wnioski nie będą zwracane wnioskodawcy.

§ 7

 1. Dofinansowanie wypłacane jest po podpisaniu umowy dofinansowania pomiędzy Fundacją a instytutem badawczym, wyższą uczelnią lub towarzystwem naukowym, po dostarczeniu do biura Fundacji:

  1. kopii faktury/rachunku za usługi lub dostawy wystawionej na beneficjenta, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osobę uprawnioną do reprezentacji beneficjenta; w przypadku faktury/rachunku w formie elektronicznej konieczne jest dostarczenie jej wydruku podpisanego przez Głównego Księgowego beneficjenta.

  2. kopii protokołu odbioru aparatury, potwierdzonej za zgodność z oryginałem jak wyżej – w przypadku dofinansowania zakupu aparatury medycznej.

  1. W przypadku dofinansowania działań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Prezydium Rady Fundacyjnej na wniosek beneficjenta może przekazać po podpisaniu umowy dofinansowania zaliczkowo kwotę przyznanego dofinansowania lub jej część na realizację zadań objętych umową dofinansowania . W takim przypadku beneficjent zobowiązany jest do bieżącego przekazywania Fundacji faktur/rachunków dotyczących wykorzystania przekazanej kwoty dofinansowania. Końcowe rozliczenie przekazanej kwoty winno być dokonane zgodnie z § 8 ust. 1.
  2. W przypadku dofinansowania działań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 4 dofinansowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy dofinansowania.

  3. Przyznane dofinansowanie Fundacja przekaże na rachunek bankowy instytutu badawczego, wyższej uczelni, towarzystwa naukowego.

  4. Decyzje w przedmiocie wykorzystania przekazanych środków podejmować może wyłącznie wnioskodawca.

§ 8

 1. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu badawczego, edukacyjnego lub ukazania się publikacji naukowej wnioskodawca zobowiązany jest przekazać Fundacji sprawozdanie merytoryczne i finansowe dotyczące wykorzystania przekazanych środków finansowych, które zatwierdza Prezes i Skarbnik Rady Fundacyjnej.

 2. Jeżeli realizacja projektu badawczego, edukacyjnego lub przygotowanie publikacji naukowej odbywa się w okresie dłuższym niż jeden rok kalendarzowy, wnioskodawca zobowiązany jest przekazać Fundacji sprawozdanie merytoryczne i finansowe dotyczące wykorzystania przekazanych środków finansowych za każdy rok kalendarzowy, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku za rok poprzedni.

 3. Do sprawozdania winny być dołączone wydruki faktur/rachunków w formie elektronicznej lub kopie faktur / rachunków w formie pisemnej, potwierdzone za zgodność z oryginałem w sposób określony w § 7 ust. 1 pkt 1 oraz opisane, zgodnie z objaśnieniami podanymi we wniosku o dofinansowanie. Poniesione koszty winny być przyporządkowane do pozycji kalkulacji kosztów, załączonej do wniosku o dofinansowanie. Faktury nie dołączone do sprawozdania nie będą rozliczane.
 4. Beneficjent zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania środków finansowych od Fundacji przesłać na adres Fundacji potwierdzenie przelewu tych środków na rachunek bankowy wystawcy faktury/rachunku, w przypadku, gdy na fakturze/rachunku brak jest informacji o dokonaniu zapłaty.

 5. Niewykorzystane środki finansowe lub środki finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych na rachunek bankowy Fundacji w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zwrotu.

§ 9

 1. Beneficjent zobowiązany jest:
  1. w przypadku otrzymania dofinansowania na zakup aparatury, umieścić i utrzymywać na aparaturze trwałą tabliczkę informującą o tym, że zakup aparatury został dofinansowany przez Fundację im. Jakuba hr. Potockiego oraz zdjęcie ww. tabliczki przesłać na adres biura Fundacji w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania środków pieniężnych od Fundacji.
  2. w przypadku dofinansowania publikacji lub działalności edukacyjnej – umieścić w niej w widocznym miejscu informację o dofinansowaniu przez Fundację oraz przekazać Fundacji jeden egzemplarz publikacji lub innych materiałów opracowanych przy wsparciu Fundacji.
  1. W umowach o współfinansowanie działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej winno być zawarte zobowiązanie do informowania o współfinansowaniu przedsięwzięcia przez Fundację.

§ 10

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Fundacja jest Administratorem danych osobowych Beneficjenta.
 2. Dane osobowe Beneficjenta, jego pracowników lub zleceniobiorców (dalej „ dane osobowe Beneficjenta”) przetwarzane będą przez Administratora danych jedynie w celu realizacji Umowy.
 3. Dane osobowe Beneficjenta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub została na to wyrażona zgoda .
 4. Beneficjent posiada prawo dostępu do danych osobowych Beneficjenta oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Beneficjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe Beneficjenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazania danych osobowych do państwa trzeciego.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywaniu umowy dofinansowania, a następnie przez czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub zabezpieczenia dochodzenia roszczeń i po upływie tego czasu zostaną usunięte.
Załączniki: 1/ wzór wniosku o dofinansowanie
Załączniki:


1/ Wzór wniosku o dofinansowanie


created by perspektyw